...

Szanowna Pani doktor, Szanowny Panie doktorze,


mając na uwadze dobro pacjentów chorych na raka, w niedługim czasie zapytamy Was o opinię dotyczącą praw pacjentów chorych na raka. W ten sposób przyczynicie się do stworzenia  nowych standardów w zakresie przestrzegania praw tej grupy pacjentów, którzy w pewnym sensie uzyskają komfort leczenia. Powstanie nowych standardów przyczyni się ponadto do ulepszenia Waszej codziennej pracy z pacjentem onkologicznym. 

z wyrazami szacunku
Fundacja Lepsze Prawa Człowieka

Wniosek Fundacji do Rzecznika Praw Pacjenta 

Po programie wyemitowanym w TVP info w dniu 9-02-2017 roku Fundacja Lepsze Prawa Człowieka podejmująca działania na rzecz praw człowieka w tym praw pacjenta wystąpiła z wnioskiem do Rzecznika Praw Pacjenta, o podjęcie interwencji w sprawie pacjentów pozbawionych ciepłej wody w Szpitalu im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

Tekst wniosku dostępny w zakładce Opinie prawne i stanowiska

Opieka hospicyjna i paliatywna w Polsce - aktualny stan prawny

Zmiany demograficzne i kulturowe zachodzące w Polsce każą położyć szczególny nacisk na rozwój podmiotów leczniczych zapewniających starzejącemu się społeczeństwu opiekę hospicyjną i paliatywną. Poszerzanie oferty świadczeń hospicyjnych i paliatywnych jest ważne również dla rodzin pacjentów znajdujących się w stanach terminalnych, zapewniając im wsparcie w opiece nad chorym oraz zabezpieczając pomoc psychologiczną i duchową.

Z uzasadnienia projektu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej - druk sejmowy 1233 z dnia 16 grudnia 2016 roku aktualnie w Polsce funkcjonuje 98 hospicjów udzielających świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia inne niż szpitalne. 


Liczba Hospicjów w Polsce jest jednak niewystarczająca i nie zabezpiecza rzeczywistych potrzeb pacjentów i ich rodzin. Ponadto istniejące już hospicja w celu zapewnienia ich rozwoju i poprawy jakości udzielanych świadczeń wymagają stworzenia dodatkowego, zewnętrznego źródła finasowania niezbędnych inwestycji w sprzęt oraz remonty i rozbudowę pomieszczeń. Wynika to z faktu, że pacjenci którzy pozostają pod opieką hospicjów, wymagają opieki o szczególnym charakterze zapewnionej w odpowiednich warunkach.

Zakres podmiotowy art. 115  ust 4 ww. ustawy  nie obejmuje podmiotów, których organem założycielskim jest inny podmiot niż minister, centralny organ administracji rządowej oraz wojewoda.

Przedmiotem nowelizacji ww. ustawy poprzez dodanie art. 115 a, którego wejście w życie będzie stanowiło podstawę do tego aby wojewoda mógł przyznać dotację, prowadzącemu działalność na terenie danego województwa, podmiotowi sprawującemu wszechstronną opiekę zdrowotną nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym - hospicjum.


Zdaniem Fundacji Lepsze Prawa Człowieka 

liczba hospicjów w Polsce jest  niewystarczjąca. Biorąc pod uwagę że z roku na rok pacjentów hospicyjnych przybywa państwo powinno stworzyć odpowiednie warunki ekonomiczne i przyczyniać się do ich zwiększania. Pacjenci hospicyjni to pacjenci szczególni powinni być otoczeni szczególną opieką a ich prawa powinny być w sposób szczególny w stosunku do innych pacjentów przestrzegane. Stąd słuszne i konieczne jest objęcie zakresem regulacji podmiotów, których organem założycielskim jest inny podmiot niż minister, centralny organ administracji rządowej oraz wojewoda. Pozwoli to im uzyskiwać dotacje na prowadzenie hospicjów. 


Zmiany w prawie - Perinatalna Opieka Paliatywna 

W dniu 9 lutego 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Zawarto w nim definicę perinatalnej opieki paliatywnej - która oznacza
a) wsparcie  rodziców dziecka, w tym będącego w fazie prenatalnej,

b) opiekę nastawionej na zapewnienie komfortu i ochronę przed uporczywą terapią noworodkom - z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach perinatalnej opieki paliatywnej obejmują:

1) porady i konsultacje lekarskie w poradni medycyny paliatywnej, hospicjum domowym dla dzieci lub hospicjum stacjonarnym; 2) porady psychologa w poradni medycyny paliatywnej, w hospicjum domowym dla dzieci lub w hospicjum stacjonarnym; 3) koordynację opieki przez: a) zapewnienie współpracy ze świadczeniodawcą udzielającym świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii lub neonatologii, w warunkach leczenia szpitalnego lub porady specjalistycznej, b) zapewnienie współpracy z hospicjum domowym dla dzieci lub z hospicjum stacjonarnym, pozwalającej na zachowanie ciągłości opieki nad dzieckiem w przypadku zaistnienia możliwości wypisu z oddziału, na którym przebywa dziecko, c) zapewnienie współpracy z ośrodkiem diagnostyki prenatalnej, ośrodkiem kardiologii prenatalnej lub zakładem genetyki, d) poinformowanie rodziców dziecka o możliwości pożegnania się ze zmarłym dzieckiem oraz o sposobie pochówku, e) przekazanie informacji dotyczących postępowania w przypadku zgonu dziecka, f) zapewnienie ciągłości leczenia stosownie do stanu zdrowia, po zakończeniu realizacji świadczenia gwarantowanego w warunkach perinatalnej opieki paliatywnej, w tym w uzasadnionych przypadkach opiekę paliatywną po urodzeniu dziecka oraz wsparcie w żałobie po śmierci dziecka przez udział w grupie wsparcia w żałobie.
Dziennik Ustaw  z 2017 r., poz. 235


Zapraszamy Sponsorów do współpracy przy realizacji projektu Opracowanie standardów przestrzegania Praw Pacjenta Onkologicznego w Polsce.

CELE PROJEKTU:

Projekt ma na celu  stworzenie i opracowania standardów przestrzegania Praw Pacjena Onkologicznego  oraz rozpropagowanie wśrod pacjentów i lekarzy. 

Pacjent chory na raka jako pacjent szczególny 

W ramach tzw. pakietu onkologicznego powstała odrębna kategoria pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu onkologii. Z tym wyodrębnieniem wiązała się potrzeba opracowania odrębnego dokumentu przestrzegania Praw Pacjenta Onkologicznego. Zmiany wprowadzone przez pakiet zapewniły pacjentom z nowotworami złośliwymi kompleksową opiekę na każdym etapie choroby stąd konieczne JEST wyodrębnienie ich praw jako pacjentów szczególnych. Karta będzie stosowana jako standardowe narzędzie pracy lekarza do informowania pacjenta onkologicznego o jego prawach. Jej tekst ponadto posłuży w pracach legislacyjnych nad powstaniem praw pacjenta onkologicznego.

Brak polskich standardów 

Do tej pory nie dokonano opracowania wzorca przestrzegania Praw Pacjenta Onkologicznego w Polsce jako pacjenta szczególnego. Natomiast w dniu 4 lutego 2014 roku podpisano Europejską Kartę Praw Pacjenta Onkologicznego, która jest wezwaniem do działania na rzecz usunięcia nierówności wśród pacjentów onkologicznych w Europie i zawiera 3 artykuły.

Pacjent onkologiczny jak pacjent szczególny

Zdaniem Fundacji pacjenci onkologiczni – ze względu na rodzaj schorzenia – powinni być otoczeni szczególną opieką jak też ich prawa powinny być w szczególny sposób przestrzegane w stosunku do pozostałych grup pacjentów.

Szczegółowa charakterystyka projektu dla darczyńców i sponsorów kontakt z Fundacją e-mail: betterhumanrights@gmail.com
27-11-2016 Rozmawiamy z rodzicami dzieci chorych na NZJ by podjąć działania na rzecz chorych
           
FundacjaLepszePrawa Człowieka jest organizacją non-profit utworzoną w 2015 roku, a zarejestrowaną w kwietniu 2016 roku w Polsce.

Naszą misją jest rozpowszechanianie, wspieranie i propagowanie Praw Człowieka niemalże we wszystkich obszarach naszego życia, a szczególnie w sytuacji ich naruszeń, ponadto działań przyjaznych człowiekowi.

W centrum naszych działań jest człowiek więc nasze projekty mają na celu  w szczególności dobro człowieka i jego ochronę przed naruszeniami jego praw.

           nr konta dla darowizn:

62 7999 9995 0652 1370 9104 0001


    KRS 0000610646

© COPYRIGHT  2016  Fundacja Lepsze Prawa Człowieka